คำร้องขอจบการศึกษา new5

- ปวช.

- ปวส.

 

ประกาศการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ

 down3  

 

ใบกรอกประวัติ/นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

down3

 

หลักฐานในการสมัคร

1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

MS2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91