แผนกวิชา
iride  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
iride  แผนกวิชาพืชศาสตร์
iride  แผนกวิชาสัตวศาสตร์
iride  แผนกวิชาช่างกลเกษตร
iride  แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
iride  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
iride  แผนกวิชาประมง

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

MS2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91