งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

New ani2 

SAR 2565                            

      -  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

       -  สรุปผลการประเมินตนเอง

       -  รายงานการประเมินตนเอง

 
 

SAR 2564                            

      -  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร    

       สรุปผลการประเมินตนเอง

       รายงานการประเมินตนเอง

 
 

SAR 2563                            

      - บทสรุปสำหรับผู้บริหาร      

       - สรุปผลการประเมินตนเอง

      - รายงานการประเมินตนเอง

 

 

 

 

 

SAR 2562                            

      - บทสรุปสำหรับผู้บริหาร       

      - สรุปผลการประเมินตนเอง

      - รายงานการประเมินตนเอง 

 
   

SAR 2561 

      - บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

      - สรุปผลการประเมินตนเอง

      - รายงานการประเมินตนเอง

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 New ani2     

 

New ani2

 

 

New ani2

 เอกสารทางวิชาการ

 

  -  เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561(ปรับปรุง ครั้งที่ 2)

               BW

 

 -  คู่มือการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน ด้านการอาชีวศึกษา ระหว่างระบบการประกันคุณภาพภายในกับระบบการประกันคุณภาพภายนอก

 

 -  คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(Self Assesment Report: SAR) ฉบับปรับปรุุง 2566

 

 -  PowerPoint การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา (โดย ดร.ประชาคม จันทรชิต : 6 กรกฎาคม 2566)

 

 

                 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

MS2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91