Banner

irideคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ

2564(์New)

2563

2562

2561

2560

iride โครงสร้างการบริหารงาน

iride ปฏิทินการปฏิบัติงาน

2564(์New)

2563

2562

2561

2560

iride แผนปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะฯ

2564(์New)

2563

2562

2561

2560

iride ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ

2564(์New)

2563

2562

iride รายงานผลการดำเนินงาน

2564(์New)

2562

2561

2560

iride สรุปผลการดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา        

 pla    tus    

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่

 

 

โครงการทัศนศึกษาดูงานและการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ

 

 

   

 

dum        
รายงานผลการดำเนินงาน        

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

MS2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91