sun2 ข้อมูลสถานศึกษา sun2

» ประวัติและสภาพทั่วไป
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2520 เริ่มเปิดรับนักเรียนในปี พ.ศ. 2522 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา มีความลาดชันระหว่าง20-45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสภาพลาดเทดังกล่าวมีประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมด เนื้อที่ทั้งหมด 939 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา เป็นพื้นที่ภูเขาลาดชันประมาณ 456 ไร่ บริเวณนี้ยังคงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากสงวนไว้เพื่อใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ส่วนที่เหลือประมาณ 483 ไร่ เป็นพื้นที่เนินซึ่งปรับตัดเนินดินสำหรับก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรือนงานฟาร์ม และพื้นที่สำหรับฟาร์มฝึกหัด ตั้งอยู่เลขที่ 43 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82130


» ปรัชญา : ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน สร้างคนสู้งาน

» เอกลักษณ์ : ภูมิทัศน์สวย สิ่งแวดล้อมดี

» อัตลักษณ์ : ทักษะเด่น บริการเยี่ยม

» สีประจำวิทยาลัย : เขียว ขาว เหลือง

 

 hibiscus 308424 640

arrow left 1

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

MS2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91