ข้อมูลบุคลากร 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

ปีการศึกษา 2566

  อัตรากำลังของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  มีบุคลากร ทั้งสิ้น  44  คน  จำแนกเป็น

1. ข้าราชการ    
  1.1  ผู้บริหาร 2 คน
  1.2  ข้าราชการครู 24 คน
  1.3  ข้าราชการพลเรือน 2 คน
                       รวม 28 คน
2. ลูกจ้างประจำ    
  2.1 ทำหน้าที่สอน - คน
  2.2 ทั่วไป/สนับสนุน  2
คน
                       รวม 2 คน
3. พนักงานราชการ    
  3.1 ทำหน้าที่สอน 4 คน
                        รวม 4 คน
4. ลูกจ้างชั่วคราว    
  4.1 ทำหน้าที่สอน 2 คน
  4.2 ทั่วไป/สนับสนุน 8 คน
                         รวม 10 คน
    รวมทั้งสิ้น 44 คน

                                                                                ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566

 

- ข้อมูลบุคลากร ประจำปี 2565

- ข้อมูลบุคลากร ประจำปี 2562

- ข้อมูลบุคลากร ประจำปี 2561

- ข้อมูลบุคลากร ประจำปี 2560

 

arrow left 1

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

MS2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91