หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2566

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

                 1. ประเภทวิชาเกษตรกรรม

                 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท

                       1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์              สาขางานการเกษตร

                     โครงการอาชีวอยู่ประจำเรียนฟรีมีอาชีพ

                       1.2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์              สาขางานการเกษตร

                                                                สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

                  1.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ            สาขางานอาหารและโภชนาการ

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

                 1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม

                       1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                สาขางานการเกษตร

                       1.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์                     สาขางานพืชสวน

                       1.3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์                    สาขางานการผลิตสัตว์

                       1.4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร       สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร

                       1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร      สาขางานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

                   1.6 สาขาวิชาช่างกลเกษตร               สาขางานบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

                 2.  ประเภทวิชาประมง

                       2.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ          สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ             

                 3. ประเภทวิชาคหกรรม

                       3.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ        สาขางานอาหารและโภชนาการ

                 4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

                       4.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ        สาขางานการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ  

 

-  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2565 

-  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2564 

-  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2563

-  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2562

-  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2561

        

 arrow left 1

 

 

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

MS2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91