ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

1. ประมาณการรายรับ 29,500,000 บาท
  ก.เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 2,500,000 บาท
  - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 1,000,000 บาท
  - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 1,500,000 บาท
       
  ข.เงินงบประมาณ ปี 2566  (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 27,000,000 บาท
  งบบุคลากร 20,000,000 บาท
  งบดำเนินงาน 2,000,000 บาท
  งบลงทุน 1,000,000 บาท
  งบเงินอุดหนุน 3,000,000 บาท
  งบรายจ่ายอื่น 1,800,000 บาท 
2.ประมาณการรายจ่าย 30,721,738 บาท
  งบบุคลากร 20,000,000 บาท
  งบดำเนินงาน 1,500,000 บาท
  งบลงทุน 1,000,000 บาท
  งบเงินอุดหนุน 2,829,788 บาท
  งบรายจ่ายอื่น 1,624,700 บาท
  โครงการตามภารกิจของสถานศึกษา(บกศ.) 3,767,250 บาท

 

 

 - ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2564

 - ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2563

 - ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2562

 - ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2561

 - ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2560

 

 arrow left 1

 

 

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

MS2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91